باکتری مفید در غذاهای تخمیر شده نظیر سیر ترشی برای ماندگاری بهتر آن!

سیر پس از تخمیر پر از آنزیم و پروبیوتیک است باکتری اولیه در غذاهای تخمیر شده لاکتوباسیل ها هستند که به افزایش هضم و جذب مواد مغذی کمک می کند.

محصول جانبی فرآیند تخمیر اسید لاکتیک است که به عنوان نگهدارنده غذا عمل می کند و همچنین به رشد فلور باکتریایی سالم در روده کمک می کند.